Certyfikaty

Podstawa prawna:

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, w którym w ściśle określonej formie przedstawiona jest wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do prawidłowego funkcjonowania budynku.

System oceny energetycznej budynków funkcjonuje w oparciu o przepisy dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Wdrożenie przepisów w/w dyrektywy pociągnęło za sobą zmiany oraz wydanie nowych aktów prawnych. Obowiązek sporządzania i wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową w Polsce powstał dnia 1 stycznia 2009 r. , wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 191, poz. 1373).

Obowiązek sporządzania i udostępniania świadectw energetycznych dotyczy każdego budynku ( z wyłączeniem budynków określonych w art. 5 ust.7 Prawo budowlane) :

  • oddawanego do użytkowania
  • podlegającego zbyciu
  • podlegającemu wynajmowi
  • jeżeli w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

W myśl ustawy, świadectwo ważne jest 10 lat, lub do czasu modernizacji w wyniku której, zmieni się charakterystyka energetyczna budynku.